UNGE

Spørgeskemaundersøgelser - Ungeprofilundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelsen er statistisk spørgeskemaundersøgelse til børn og unge, som anvendes af landets kommuner til at få konkret viden om børn og unges trivsel og sundhed. Der er udviklet spørgeskemaer til elever i 7.-9. klasse og unge i alderen 15-30 år. I alderen 15-30 er der både et spørgeskema til unge, der går på en ungdomsuddannelse og unge, der er uden for uddannelse og beskæftigelse.


Hvad er Ungeprofilundersøgelsen?

 1. En spørgeskemaundersøgelse om unge, som kan anvendes på tværs af kommunens forvaltninger og uddannelsesinstitutioner.
 2. Giver hurtige detaljerede svar om det aktuelle hverdagsliv blandt kommunens unge, herunder trivsel og risikoadfærd.
 3. Samler viden og erfaringer på tværs af landet til gavn for alle landets kommuner.
 4. Muligt at gennemføre de lovpligtige Undervisningsmiljøvurderinger (UMV).


Spørgeskemaerne er udviklet i samarbejde med fagpersoner og praktikere fra medlemskommunerne, forskere, vidensinstitutioner samt relevante styrelser og organisationer. Der har i flere år været et partnerskab omkring Ungeprofilundersøgelsen, som er med til at sikre kvaliteten af spørgeskemaerne.


Der findes spørgeskemaer til følgende målgrupper i Ungeprofilundersøgelsen:


 

7.-9. klasse

i grundskolen

15-30 år

Unge på ungdomsuddannelser

15-30 år

Unge uden for udd. og beskæftigelse

Spørgeskema til elever 

Ja

Ja

Ja

 


Tidspunkt for gennemførelse

Ungeprofilundersøgelsen gennemføres hvert år. De deltagende kommuner vælger selv, hvornår deres kommunale undersøgelse skal være åben inden for en fastsat tidsramme. Tidsrammen besluttes sammen med Ungeprofilpartnerskabet. Ungeprofilundersøgelsen gennemføres typisk i tidsrammen:

 • Elever i udskolingen: Fra 1. november til 31. januar
 • Unge i uddannelse: Fra 1. november til 31. januar
 • Unge uden for uddannelse og beskæftigelse: Fra primo februar til 31. maj


Anvendelse af data fra BørnUngeLiv

Når I har gennemført Ungeprofilundersøgelsen i kommunen, kan I nemt og effektivt trække rapporter efter behov.


Rapporter:

 • Der kan genereres rapporter på klasse-, skole- og kommuneniveau. Rapporter kan bruges til at styrke vidensgrundlaget ift. at prioritere indsatser og allokere ressourcer, hvor der er mest behov for det. Det er også muligt at lave regions- og landsrapporter.
 • Der kan genereres sammenligningsrapporter, hvor data for fx en årgang kan sammenlignes med resten af kommunen.


I skoleafdelingen kan spørgeskemabesvarelserne indgå i børneprofiler, hvor kommunen kan identificere relevante fokusområder, som kan danne grundlag for kontraktopfølgning mellem skolechef og skoleledere. Endvidere kan skolerne få afdækket spørgsmål omkring trivsel og undervisningsmiljø, som kan opfylde kravene til skolerne om udarbejdelse af undervisningsmiljøvurderinger.


SSP kan hente viden, der kan understøtte, kvalificere og målrette indsatser samt understøtte samtalen med det enkelte barn. Fritidsområdet kan få klarhed omkring børns og unges deltagelse i fritidsliv.


Udvælgelse af spørgsmål

I Ungeprofilundersøgelsen indgår der blandt andet temaer om:

 • Trivsel
 • Sundhed
 • Familie-, uddannelses-, arbejds-og fritidsliv
 • Rusmidler
 • Risikoadfærd


Alle spørgsmål og temaer er tilpasset målgruppen. I skal i kommunen selv udvælge de spørgsmål, som I ønsker skal indgå i jeres kommunale undersøgelse(r). Der er fuld valgfrihed af spørgsmål i alle spørgeskemaerne, og I vælger derfor helt selv, hvilke temaer og spørgsmål I ønsker at tage med i jeres undersøgelse. Der er udarbejdet en grundpakke med anbefalede spørgsmål, som giver et bredt dækkende billede af sundhed og trivsel.