GRUNDSKOLE

Spørgeskemaundersøgelser - Grundskolemodulet

Grundskolemodulet består af spørgeskemaer til elever og forældre, som anvendes af landets kommuner til at få konkret viden om børns trivsel og sundhed i grundskolealderen. Der er udviklet spørgeskemaer til elever i indskoling, mellemtrin og udskoling. I indskoling og mellemtrin findes der desuden spørgeskemaer til forældre. Kommunen vælger selv, hvornår på skoleåret de ønsker at gennemføre deres undersøgelser.


Spørgeskemaerne er udviklet i samarbejde med fagpersoner og praktikere fra medlemskommunerne, forskere, vidensinstitutioner samt relevante styrelser og organisationer.


Der findes spørgeskemaer til følgende målgrupper i grundskolen:


 

Indskoling

0.-3. klasse

Mellemtrin

4.-6. klasse

Udskoling

7.-10. klasse

Spørgeskema til elever 

Ja

Ja

Ja

Spørgeskema til forældre 

Ja

Ja

Nej

 

Besvarelserne kvalificerer arbejdet med børns sundhed og trivsel på flere niveauer. Fx som redskab i sundhedsplejerskens sundhedssamtaler, til lærerens klasseindblik, i samarbejde med forældre eller til at fokusere på skolens eller kommunens sundhedsarbejde.


Det er også muligt at gennemføre de lovpligtige Undervisningsmiljøvurderinger (UMV). UMV'en kan gennemføres når som helst på skoleåret - enten som en selvstændig undersøgelse, eller som en del af en bredere undersøgelse om sundhed og trivsel.


Det er desuden muligt at anvende en digital version af spørgeskemaet SDQ (Strength and Difficulties Questionnaire), som er et standardiseret og anerkendt spørgeskema, der giver mulighed for systematisk at vurdere børn og unges trivsel.


Anvendelse af data fra BørnUngeLiv

Når I gennemfører en undersøgelse i grundskolen, kan I anvende og tilgå de indsamlede data på flere måder. I kan nemt og effektivt trække rapporter, mens sundhedsplejen kan anvende data på individniveau i forbindelse med sundhedsplejens samtaler.


Individniveau:

 • Sundhedsplejersker og børn- og ungelæger anvender spørgeskemabesvarelserne forud for de obligatoriske sundhedssamtaler i indskoling og udskoling. (Mange kommuner har også undersøgelser på mellemtrin)
 • En række særlige funktioner, fx farvescreening og SDQ-scoringsskema, gør det let at få et overblik over den enkelte besvarelse.


Rapporter:

 • Der kan genereres rapporter på klasse-, skole- og kommuneniveau. Rapporter kan bruges til at styrke vidensgrundlaget ift. at prioritere indsatser og allokere ressourcer, hvor der er mest behov for det. Det er også muligt at lave regions- og landsrapporter.
 • Der kan genereres sammenligningsrapporter, hvor data for fx en årgang kan sammenlignes med resten af kommunen.


I skoleafdelingen kan spørgeskemabesvarelserne indgå i børneprofiler, hvor kommunen kan identificere relevante fokusområder, som kan danne grundlag for kontraktopfølgning mellem skolechef og skoleledere. Endvidere kan skolerne få afdækket spørgsmål omkring trivsel og undervisningsmiljø, som kan opfylde kravene til skolerne om udarbejdelse af undervisningsmiljøvurderinger.


Sundhedsplejen, PPR og SSP kan hente viden, der kan understøtte, kvalificere og målrette indsatser samt understøtte samtalen med det enkelte barn. Fritidsområdet kan få klarhed omkring børns og unges deltagelse i fritidsliv.


Udvælgelse af spørgsmål

I grundskoleskemaet indgår der blandt andet temaer om:

 • Familie
 • Venner
 • Trivsel
 • Sundhed
 • Søvn
 • Krop og bevægelse
 • Mad og måltider
 • Præstationspres
 • Digital adfærd
 • Skole og undervisning
 • Seksuel sundhed
 • Fritid


Alle spørgsmål og temaer er tilpasset målgruppen. Der indgår forskellige temaer afhængig af, hvilke klassetrin undersøgelsen opsættes på. For udskolingen har man eksempelvis mulighed for at tilvælge spørgsmål omkring alkohol, stoffer og seksuel sundhed, som ikke er tilgængelige for indskoling eller mellemtrin.


I skal i kommunen selv udvælge de spørgsmål, som I ønsker skal indgå i jeres kommunale undersøgelse(r). Der er fuld valgfrihed af spørgsmål i alle spørgeskemaerne, og I vælger derfor helt selv, hvilke temaer og spørgsmål I ønsker at tage med i jeres undersøgelse.


Samtykkefunktion i BørnUngeLiv

Hvis I vil køre undersøgelser, som skal anvendes i forbindelse med sundhedsplejens samtaler, kræves et forudgående samtykke fra forældre eller eleven (+15 år). Som medlemskommune får I adgang til en digital samtykkefunktion, der sikrer at forældre eller elever kun kan besvare en undersøgelse, hvis der er givet samtykke på forhånd. Samtykker kan også indsamles via et andet system, hvis det ønskes.