SMÅBØRN

Spørgeskemaundersøgelser - Småbørnsmodulet

Småbørnsmodulet består af spørgeskemaer til forældre, som anvendes af landets kommuner til at få konkret viden om børns trivsel og sundhed i småbørnsalderen. Der er udviklet spørgeskemaer til børn fra 8-10 måneder og til børn i alderen 2-7 år. Kommunen vælger selv, hvornår på skoleåret de ønsker at gennemføre deres undersøgelser.


Spørgeskemaerne er udviklet i samarbejde med fagpersoner og praktikere fra medlemskommunerne, forskere, vidensinstitutioner samt relevante styrelser og organisationer.


Der findes spørgeskemaer til følgende målgrupper i småbørnsalderen:

 

 

 

Småbørn 8-10 mdr.

Småbørn 2-7 år

Spørgeskema til forældre 

Ja

Ja

 


Besvarelserne kvalificerer arbejdet med børns sundhed og trivsel på flere niveauer. Fx som redskab til sundhedsplejerskens besøg, til at få viden på institutionsniveau, til samarbejde med forældre eller til at fokusere kommunens sundhedsarbejde for småbørn.


Det også muligt at anvende en digital version af spørgeskemaet SDQ (Strength and Difficulties Questionnaire), som er et standardiseret og anerkendt spørgeskema, der giver mulighed for systematisk at vurdere børn og unges trivsel.


Anvendelse af data fra BørnUngeLiv

Når I gennemfører en undersøgelse for småbørn, kan I anvende og tilgå de indsamlede data på flere måder. I kan nemt og effektivt trække rapporter, mens sundhedsplejen kan anvende data på individniveau i forbindelse med sundhedsplejens besøg.


Individniveau:

 • Sundhedsplejersker anvender spørgeskemabesvarelserne forud for de obligatoriske besøg.
 • En række særlige funktioner, fx farvescreening og SDQ-scoringsskema, gør det let at få et overblik over den enkelte besvarelse.


Rapporter:

 • Der kan genereres rapporter på stue-, institutions- og kommuneniveau. Rapporter kan bruges til at styrke vidensgrundlaget ift. at prioritere indsatser og allokere ressourcer, hvor der er mest behov for det. Det er også muligt at lave regions- og landsrapporter.
 • Der kan genereres sammenligningsrapporter, hvor data for fx en institution kan sammenlignes med resten af kommunen.


Spørgeskemabesvarelserne kan indgå i børneprofiler, hvor kommunen kan identificere relevante fokusområder på småbørnsområdet.


Sundhedsplejen, pædagoger i daginstitutioner, personale i daginstitutioner, og dagplejen kan hente viden, der kan understøtte, kvalificere og målrette indsatser samt understøtte samtalen med det enkelte barns forældre.


Udvælgelse af spørgsmål

I Småbørnsmodulet indgår der blandt andet temaer om:

 • Barnets hjem og hverdag
 • Trivsel
 • Sprog
 • Krop og bevægelse
 • Sundhed
 • Mad og måltider
 • Hygiejne
 • Forældrerollen
 • Digital adfærd


Alle spørgsmål og temaer er tilpasset målgruppen. I skal i kommunen selv udvælge de spørgsmål, som I ønsker skal indgå i jeres kommunale undersøgelse(r). Der er fuld valgfrihed af spørgsmål i alle spørgeskemaerne, og I vælger derfor helt selv, hvilke temaer og spørgsmål I ønsker at tage med i jeres undersøgelse.


Samtykkefunktion i BørnUngeLiv

Hvis I vil køre undersøgelser, som skal anvendes i forbindelse med sundhedsplejens besøg, kræves et forudgående samtykke fra forældre. Som medlemskommune får I adgang til en digital samtykkefunktion, der sikrer at forældre kun kan besvare en undersøgelse, hvis der er givet samtykke på forhånd.